This is a past event. Registration is closed. View other Technology Connected events.

During these times, having the time and dedicated resource for R&D is a challenge. The Centre for Photonics Expertise (CPE) is an industry collaborative programme led by four Welsh Universities that works together with companies in Wales to improve or develop new products and processes to benefit their business. This program allows companies to explore development opportunities with CPE without impacting the daily needs of their business.


In this Webinar, CPE's Business Development Manager, Hazel Hung will address:


  • What CPE can do to support businesses such as micro enterprises and SMEs
  • Simple solutions can make a big difference – it's not always about cutting edge innovation
  • USW's offering to the CPE program
  • Case studies from our pan-Wales collaborations

Yn ystod yr adegau hyn, mae cael amser ac adnoddau pwrpasol ar gyfer Y&D yn her. Mae'r Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CPE) yn rhaglen gydweithredol ar gyfer y diwydiant sy'n cael ei harwain gan bedair Prifysgol yng Nghymru sy'n cydweithio â chwmnïau yng Nghymru i wella neu ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd er budd eu busnes. Mae'r rhaglen hon yn caniatáu i gwmnïau archwilio cyfleoedd datblygu gyda CAF heb effeithio ar anghenion dyddiol eu busnes.


Yn y gweminar hwn, bydd Rheolwr Datblygu Busnes CAF, Hazel Hung yn roi sylw i:


  • Beth y mae CAF yn gallu ei wneud i gefnogi busnesau fel micro-fentrau a busnesau bach a chanolig
  • Gall atebion syml wneud gwahaniaeth mawr – nid yw bob amser yn ymwneud ag arloesi blaengar
  • Cynnig PDC i'r rhaglen CAF
  • Astudiaethau achos o'n mentrau cydweithredol ar gyfer Cymru gyfan

TO SEE THE FULL WEEKS AGENDA AND REGISTER FOR OTHER WALES TECH WEEK EVENTS, CLICK HERE

Organisers