This is a past event. Registration is closed. View other Technology Connected events.

About this Event

Mae tîm EIDCwedi bod yn gweithio gyda thimau datblygu ar draws GIG Cymru i ddatblygu y Porthol Datblygwr GIG Cymru. Mae'r Porthol yn cael ei adeiladu fel rhan o'n dull o agor APIs, safonau a data GIG Cymru i ddatblygwyr i leddfu'r baich integreiddio a gwella dealltwriaeth o'r bensaernïaeth ddigidol. Rydym am ddatblygu Porthol a all fod yn stop cyntaf i ddatblygwyr a chwmnïau sydd am integreiddio â systemau GIG Cymru.

Mae'r digwyddiad hon yn rhedeg fel rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru.


Pwy ddylai fod yn bresennol?

  • Datblygwyr
  • Dadansoddwyr Busnes
  • Timau technegol
  • Unrhyw un sy'n datblygu cynhyrchion a gwasanaethau gofal iechyd digidol ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal Cymru


Pam ddylech chi fod yn bresennol?

Fe 1welwch arddangosiad y Porth Datblygwr mewn sesiwn ryngweithiol 'dangos a dweud'. Dyma'ch cyfle chi i roi adborth i ni ar y Porth - rydyn ni'n awyddus i ddeall yr hyn yr hoffech chi ei weld o'r Porth. Bydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r APIs presennol a'n gyrwyr, ein nodau a'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.


Sut gallai mynychu?

Anfonir dolen i ymuno â'r digwyddiad ar ddydd Llun 13eg Gorffennaf 2020.

---------------------------------------------------------------

The DHEWteam have been working with dev teams across NHS Wales to develop the NHS Wales Developer Portal. The Portal is being built as part of our approach to opening up NHS Wales APIs, standards and data to developers to ease the burden of integration and improve understanding of the digital architecture. We want to develop a Portal that can be a first stop for developers and companies looking to integrate with NHS Wales systems.

This event is running as part of Wales Tech Week.


Who should attend?

  • Developers
  • Business Analysts
  • Technical teams
  • Anyone developing digital healthcare products and services for Welsh health and care services

Why should you attend?

You will see the demo of the Developer Portal in an interactive 'show and tell' session. Its your opportunity to give us feedback on the Portal – we are keen to understand what you would like to see from the Portal. It will give you an understanding of the existing APIs and our drivers, goals and future plans.


How do I attend?

A link to join the event will be sent on Monday 13th July 2020.

TO SEE THE FULL WEEKS AGENDA AND REGISTER FOR OTHER WALES TECH WEEK EVENTS, CLICK HERE

Organisers